Phân tích chuyên sâu /
Bản tin nhanh IFRS

SOCIAL

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
global-ifrs-desktop-3000x550px.jfif

Bản tin nhanh IFRS

10/8/2020

​Lê Đại Dương

thumbnail_770x367px_ifrs_news.jfif

Ngày 16/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC Phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam. Lộ trình áp dụng này gồm 3 giai đoạn:

6/2/2021

​Lê Đại Dương

shutterstock-148163930.jpeg

Các tác động của COVID-19 đang phát triển nhanh chóng với các mức độ khác nhau đối với hoàn cảnh từng đơn vị. Ngoài việc giải quyết các tác động hoạt động nghiêm trọng của coronavirus, điều quan trọng là tất cả các đơn vị phải xem xét những ảnh hưởng của COVID-19 đến báo cáo tài chính của họ. 

THEO DỊCH VỤ

OUR SERVICE

Whether serving public sector organisations, owner managed businesses, private individuals or listed companies with overseas operations, our goal is to help our clients achieve their ambitions.