top of page
Home

/

Phân tích chuyên sâu ngành năng lượng

SOCIAL

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
shutterstock-148163930.jpeg

Báo cáo & Phân tích chuyên sâu ngành năng lượng

25/11/2021

​Lê Đại Dương

Financial Services_offset_184799_low res.jpg

Ngoài các khó khăn về tình hình kinh tế chung và về pháp lý thì các doanh nghiệp thường gặp khó khăn trong việc hoàn thuế VAT trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Việc các nhà đầu tư bỏ hàng tỷ USD đầu tư vào dự án năng lượng tái tạo nhưng không được hoàn thuế VAT khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Nhiều công ty lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) đầu vào cho dự án, nhưng từ cuối năm ngoái đến nay liên tục bị trả hồ sơ. 

5/3/2018

​Lê Đại Dương

blue_world_chain_illustration.jpeg

Như chúng ta đã biết, hiện nay bộ các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (“IFRS”) bao gồm hơn 40 chuẩn mực, trong đó có một số chuẩn mực mới được ban hành và áp dụng trong một vài năm gần đây như IFRS 9 – Công cụ tài chính, IFRS 15 - Doanh thu từ các hợp đồng khách hàng, IFRS 16 – Thuê tài sản, trong khi 26 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (“VAS”) hiện nay được soạn thảo

THEO DỊCH VỤ

OUR SERVICE

Whether serving public sector organisations, owner managed businesses, private individuals or listed companies with overseas operations, our goal is to help our clients achieve their ambitions.

bottom of page