top of page

Bản tin Thuế tổng hợp tháng 6/2022

1. Nghị định 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.

Cơ quan ban hành: Chính Phủ

Hiệu lực: 28/05/2022


Nhằm tiếp sức giúp các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, ngày 28/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (“GTGT”), thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”), thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) và tiền thuê đất trong năm 2022. Theo đó, thời gian gia hạn nộp thuế cho năm 2022 được quy định cụ thể như sau:

 • • Gia hạn từ 3 đến 6 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu) đối với tổ chức, doanh nghiệp, gia hạn đến 30/12/2022 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;

 • • Gia hạn 03 tháng đối với số thuế tạm nộp Quý 1, Quý 2 của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp;

 • • Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) đến ngày 30/12/2022;

 • • Gia hạn 6 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2022 (đối với 50% tiền thuê đất phát sinh năm 2022).


2. Nghị định 41/2022/NĐ-CP ban hành ngày 20/06/2022 sửa đổi nghị định 123/2020/nđ-cp về hóa đơn chứng từ và Nghị Định 15/2022/NĐ-CP về chính sách giảm thuế GTGT.

Cơ quan ban hành: Chính Phủ

Hiệu lực: 20/06/2022


Ngoài thông báo những biểu mẫu mới sẽ được áp dụng bởi cơ quan thuế nghị định 41/2022/NĐ-CP

cũng đã sửa đổi bổ sung những quy định về việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT. Cụ thể:

 • Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót được thay thể bởi mẫu số 01/TB-HĐSS (ban hành kèm theo nghị định này);

 • Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ;

 • Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định;

 • Ngoài ra, trường hợp từ ngày 01/02/2022 đến 20/6/2022, cơ sở kinh doanh đã thực hiện lập hóa đơn GTGT theo quy định trên thì vẫn được giảm thuế GTGT và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt về thuế và hóa đơn.

3. Nghị Định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Hiệu lực: 01/07/2022


Ngày 12/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày 01/7/2022.


Mức lương tối thiểu tháng từng vùng tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành, cụ thể như sau:

 • Vùng I tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng

 • Vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng

 • Vùng III tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng

 • Vùng IV tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng


Bên cạnh đó, Nghị định 38/2022/NĐ-CP mới bổ sung quy định về mức lương tối thiểu giờ giữa các vùng. Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ, cụ thể:

 • Vùng I: 22.500 đồng/giờ

 • Vùng II: 20.000 đồng/giờ

 • Vùng III: 17.500 đồng/giờ

 • Vùng IV: 15.600 đồng/giờ

4. Quyết định số 08/2022/QĐ-TTG quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

CQ ban hành: Tổng cục Thuế

Ngày hiệu lực: 28/03/2022


Quyết định số 08/2022/QĐ-TTG quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Nhằm hỗ trợ người lao động sau đại dịch Covid-19, ngày 28/3/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo đó, hai đối tượng được hỗ trợ tiền thuế nhà gồm người lao động làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay lại thị trường lao động. Cụ thể , hai đối tượng này cần đáp ứng các điều kiện tương ứng sau để được hưởng trợ cấp tiền thuê nhà:


Đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp:

- Thời hạn thuê, ở trọ từ 01/02/2022 đến 30/06/2022;

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022;

- Đang tham gia bảo hiểm bắt buộc hoặc có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà;

- Mức hỗ trợ: 500.000 VNĐ/tháng (tối đa 3 tháng)


Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động:

- Thời hạn thuê, ở trọ từ 01/04/2022 đến 30/06/2022;

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trong khoảng thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022;

- Đang tham gia bảo hiểm bắt buộc hoặc có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà;

- Mức hỗ trợ: 1.000.000 VNĐ/tháng (tối đa 3 tháng)


5. Công văn 1873/TCT-TTKT về việc tăng cường rà soát, chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (“GTGT”)

CQ ban hành: Tổng cục Thuế

Ngày hiệu lực: 01/06/2022


Công văn 1873/TCT-TTKT về việc tăng cường rà soát, chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (“GTGT”)


Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán hóa đơn nhằm thu lợi bất chính, ngày 01/06/2022, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 1873/TCT-TTKT về việc tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế.


Theo đó, một số dấu hiệu điển hình, hành vi vi phạm việc quản lý hóa đơn được quy định rõ tại phụ lục kèm theo như sau:

• Doanh nghiệp thay đổi người đại diện trước pháp luật từ 2 lần trở lên trong vòng 12 tháng hoặc thay đổi người đại diện trước pháp luật đồng thời chuyển địa điểm kinh doanh;

• Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn (từ 500 đến 2000 số hóa đơn). Số lượng hóa đơn xóa bỏ lớn, bình quân chiếm khoảng 20% số hóa đơn sử dụng;

• Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC có số lượng hóa đơn điện tử giảm bất thường so với số lượng hóa đơn đã sử dụng theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP;

• Doanh nghiệp có doanh thu và thuế GTGT đầu ra, đầu vào lớn nhưng không phát sinh số thuế phải nộp, có số thuế GTGT âm nhiều kỳ;

• Doanh nghiệp không có tài sản cố định hoặc giá trị tài sản cố định rất thấp;

• Doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng (tiền vào và rút ra ngay trong ngày);

• Doanh nghiệp sử dụng lao động không tương xứng với quy mô và ngành nghề hoạt động;

Ngoài ra, công văn này còn quy định rõ thời gian trả kết quả xác minh hóa đơn. Cụ thể, Cơ quan thuế các cấp trả kết quả xác minh chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận phiếu yêu cầu xác minh, và không quá 30 ngày làm việc đối với trường hợp phức tạp.


6. Công văn 2054/TCHQ-GSQL về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu

CQ ban hành: Tổng cục Thuế

Ngày hiệu lực: 03/06/2022


Để gỡ rối cho doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa về hóa đơn GTGT trong bộ hồ sơ hải quan hay thời điểm phát hành hóa đơn điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 2054/TCHQ-GSQL về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu với các nội dung hướng dẫn như sau:


Về hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu:

- Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán.

- Không quy định phải phát hành thêm hóa đơn GTGT điện tử để làm thủ tục xuất khẩu.


Thời điểm phát hành hóa đơn điện tử đối với hàng xuất khẩu:

- Sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu. Do đó, tại thời điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu người khai hải quan chưa thể phát hành hóa đơn GTGT để nộp trong bộ hồ sơ hải quan.


Lưu ý khác:

- Việc lập hóa đơn điện tử là thực hiện theo pháp luật Việt Nam, thời điểm phát hành hóa đơn này là sau khi làm thủ tục hải quan.

- Hóa đơn thương mại trong thương mại quốc tế thực hiện theo thông lệ quốc tế, thời điểm phát hành hóa đơn này là trước khi làm thủ tục hải quan.

7. Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/6/2022 triển khai nghị định 38/2022/nđ-cp về lương tối thiểu

CQ ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày hiệu lực: 17/06/2022


Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/6/2022 triển khai nghị định 38/2022/nđ-cp về lương tối thiểu


Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2022. Để khẩn trương triển khai nội dung nghị định này trên cả nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao đã ban hành công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN chỉ đạo các cơ quan ban ngành hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động triển khai về mức lương tối thiểu, trong đó chú ý các nội dung sau:


Mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để người lao động, công đoàn và người sử dụng lao động thỏa thuận mức lương và trả lương cho người lao động, trong đó:

• Mức lương tối thiểu tháng được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo tháng. Mức lương tối thiểu giờ được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo giờ.

• Đối với người lao động đang hưởng lương theo các hình thức trả lương khác (theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm, lương khoán) thì mức lương đang trả theo các hình thức trả lương này quy đổi theo tháng hoặc theo giờ (theo điểm a và điểm b, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP) không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định. Nghị định không yêu cầu phải thay đổi hình thức trả lương mà người sử dụng lao động và người lao động đã thỏa thuận.


Công văn 2086 cũng nêu rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động:

• Rà soát lại các thỏa thuận trong Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp;

• Không được xóa bỏ, cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định.

• Các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP (trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động đã qua đào tạo cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu) thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.


8. Công văn số 410/CVL-TTLĐ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08/2022/QĐ-TTG

CQ ban hành: Tổng cục Thuế

Ngày hiệu lực: 08/06/2022


Nhằm giải đáp một số vướng mắc liên quan đến QĐ 08/2022/QĐ-TTg, ngày 08/06/2022, Sở Lao động - Thương binh và xã hội Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 410/CVL-TTLĐhướng dẫn. thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Theo đó, người lao động nghỉ thai sản, ốm đau vẫn được hỗ trợ tiền thuê nhà. Cụ thể, người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, chế độ ốm đau được quy định như sau:

• Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ bao gồm cả thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH.

• Thời gian NLĐ nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH nhưng vẫn có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH.


Quý khách hàng vui lòng Download bản PDF tại đây:

JUNE 2022 NEWS SUMMARY_VN
.pdf
Download PDF • 144KB

RSM Việt Nam xin trân trọng cảm ơn.227 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Commenti


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page