top of page

Quyết toán thuế là gì? Dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của RSM Việt Nam

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những sắc thuế quan trọng nhất, gắn liền với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như có ảnh hưởng sâu sắc đến các kế hoạch đầu tư, kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp. Quyết toán thuế cũng là một trong những nghiệp vụ quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần chú ý trong quy trình nộp thuế và có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ quy định thuế và tránh các rủi ro pháp lý.


1. Quyết toán thuế là gì?

Quyết toán thuế bao gồm việc thu thập, kiểm tra và ghi nhận các thông tin liên quan đến thu nhập và thuế phát sinh trong một khoảng thời gian nhất định. Các thông tin này bao gồm thu nhập từ các nguồn khác nhau như lương, lợi nhuận kinh doanh, tiền lãi, tiền lãi suất và các khoản thuế được khấu trừ. Từ các thông tin này, tổ chức hoặc cá nhân tính toán số tiền thuế phải nộp dựa trên mức thuế quy định và các quy định khác liên quan.


Quyết toán thuế bao gồm việc thu thập, kiểm tra và ghi nhận các thông tin liên quan đến thu nhập và thuế phát sinh trong một khoảng thời gian nhất định
Quyết toán thuế bao gồm việc thu thập, kiểm tra và ghi nhận các thông tin liên quan đến thu nhập và thuế phát sinh trong một khoảng thời gian nhất định

Quyết toán thuế thường được thực hiện vào cuối năm tài chính hoặc theo chu kỳ thuế quy định. Sau khi hoàn tất quyết toán thuế, tổ chức hoặc cá nhân sẽ lập báo cáo quyết toán thuế và nộp cho cơ quan thuế có thẩm quyền. Báo cáo quyết toán thuế này thường đi kèm với các tài liệu và chứng từ liên quan để chứng minh tính chính xác và hợp lý của số liệu thuế.


Quyết toán thuế có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ quy định thuế và tránh các rủi ro pháp lý. Nó giúp tổ chức hoặc cá nhân xác định chính xác số tiền thuế phải nộp, tránh việc nộp thiếu hoặc trễ hạn thuế. Đồng thời, quyết toán thuế cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của một đơn vị, giúp quản lý và lập kế hoạch tài chính hiệu quả.


Trước khi quyết toán thuế, doanh nghiệp cần chuẩn bị gì?

Trước khi tiến hành quyết toán thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp cần chuẩn bị các thông tin và tài liệu sau đây:

 1. Hồ sơ kế toán: Bao gồm các tài liệu, chứng từ, báo cáo tài chính và các hồ sơ kế toán khác liên quan đến hoạt động kinh doanh trong năm tài chính. Đảm bảo rằng các thông tin này được ghi nhận và bảo quản đúng quy định và đầy đủ để hỗ trợ việc quyết toán thuế.

 2. Các chứng từ thu chi: Bao gồm hóa đơn, biên nhận và các chứng từ liên quan đến thu chi trong năm tài chính. Đây là những chứng từ chứng minh nguồn thu, chi tiết chi tiêu và các khoản giảm trừ thuế có thể áp dụng.

 3. Báo cáo kế toán: Đảm bảo rằng các báo cáo kế toán như sổ cái, sổ nhật ký, sổ cái chi tiết và báo cáo tài chính đã được lập đầy đủ, chính xác và tuân thủ quy định kế toán.

 4. Các tài liệu khác: Bao gồm các hợp đồng, biên bản họp, báo cáo định giá, thông tin về tài sản cố định, tài sản dở dang và các tài liệu khác liên quan đến hoạt động kinh doanh và thuế.

 5. Các quy định thuế hiện hành: Nắm rõ các quy định thuế mới nhất áp dụng cho năm tài chính. Theo dõi các thông báo, hướng dẫn và văn bản pháp luật liên quan đến thuế để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định thuế và các thay đổi mới nhất.

 6. Sự tư vấn chuyên gia: Nếu cần thiết, hãy tham vấn với các chuyên gia thuế hoặc người có kiến thức chuyên sâu về quy định thuế để đảm bảo quyết toán thuế được thực hiện chính xác và tuân thủ quy định pháp luật.

2. Quy trình quyết toán thuế theo pháp luật hiện hành

 1. Thu thập thông tin: Tổ chức hoặc cá nhân cần thu thập thông tin liên quan đến thu nhập và các khoản thuế phát sinh trong năm tài chính. Đây bao gồm thông tin về thu nhập từ các nguồn khác nhau, các khoản giảm trừ thuế, các khoản thuế đã nộp trước đó, và các chứng từ và tài liệu hỗ trợ khác.

 2. Tính toán thuế: Dựa trên thông tin thu thập được, tổ chức hoặc cá nhân tính toán số tiền thuế phải nộp. Việc tính toán này dựa trên mức thuế quy định và các quy định khác liên quan đến việc tính thuế theo từng loại thu nhập và loại hình hoạt động.

 3. Ghi nhận và xác minh thông tin: Sau khi tính toán thuế, tổ chức hoặc cá nhân cần ghi nhận và xác minh tính chính xác của các thông tin liên quan. Điều này bao gồm việc kiểm tra tính hợp lý của các khoản giảm trừ thuế, xác minh các khoản thuế đã nộp trước đó, và đảm bảo rằng các thông tin được ghi nhận đúng theo quy định pháp luật.

 4. Lập báo cáo quyết toán thuế: Tổ chức hoặc cá nhân cần lập báo cáo quyết toán thuế dựa trên kết quả tính toán và xác minh. Báo cáo này thường bao gồm các thông tin về thuế phải nộp, các khoản giảm trừ thuế, và các chứng từ và tài liệu hỗ trợ. Báo cáo quyết toán thuế cần tuân thủ các quy định về hình thức, nội dung và thời hạn nộp theo quy định của cơ quan thuế.

 5. Nộp báo cáo và thanh toán thuế: Cuối cùng, tổ chức hoặc cá nhân cần nộp báo cáo quyết toán thuế và thanh toán số tiền thuế phải nộp đến cơ quan thuế có thẩm quyền. Thời hạn nộp báo cáo và thanh toán thuế cũng được quy định rõ ràng trong luật thuế.


Quá trình quyết toán thuế theo pháp luật Việt Nam yêu cầu sự chính xác, tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo tính hợp lệ của thông tin tài chính.
Quá trình quyết toán thuế theo pháp luật Việt Nam yêu cầu sự chính xác, tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo tính hợp lệ của thông tin tài chính.

Quá trình quyết toán thuế theo pháp luật Việt Nam yêu cầu sự chính xác, tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo tính hợp lệ của thông tin tài chính. Việc không tuân thủ quy định và chậm trễ trong việc quyết toán thuế có thể bị xem là vi phạm và gây ra các hậu quả pháp lý và tài chính đối với tổ chức hoặc cá nhân.


3. Các mốc thời gian quan trọng trong quy trình quyết toán thuế

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các mốc thời gian quan trọng liên quan đến quyết toán thuế bao gồm

 1. Kỳ quyết toán thuế: Kỳ quyết toán thuế là khoảng thời gian mà tổ chức hoặc cá nhân thực hiện việc tính toán thuế và ghi nhận các thông tin liên quan. Kỳ quyết toán thuế thường là năm tài chính, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

 2. Hạn cuối nộp báo cáo quyết toán thuế: Hạn cuối nộp báo cáo quyết toán thuế là thời điểm cuối cùng mà tổ chức hoặc cá nhân phải nộp báo cáo quyết toán thuế và thanh toán số tiền thuế phải nộp. Thời hạn này thường là ngày 30 tháng 4 của năm tiếp theo sau kỳ quyết toán thuế. Tuy nhiên, trong trường hợp có quy định riêng của cơ quan thuế, thời hạn có thể được kéo dài hoặc thay đổi.

 3. Hạn cuối nộp thuế: Hạn cuối nộp thuế là thời điểm cuối cùng mà tổ chức hoặc cá nhân phải nộp các khoản thuế phải nộp sau khi đã quyết toán thuế. Thời hạn này phụ thuộc vào từng loại thuế và quy định cụ thể của từng loại thuế. Ví dụ: thuế thu nhập cá nhân thường có hạn cuối nộp vào ngày 30 tháng 4 của năm tiếp theo, thuế giá trị gia tăng (VAT) thường có hạn cuối nộp hàng quý hoặc hàng tháng, tùy thuộc vào quy định.

Lưu ý rằng các mốc thời gian trên có thể thay đổi hoặc điều chỉnh theo quy định của pháp luật và các thông báo từ cơ quan thuế. Do đó, rất quan trọng để theo dõi các quy định thuế mới nhất và tuân thủ đúng các thời hạn quy định để tránh vi phạm pháp luật và chịu các hình phạt hoặc khoản phạt vi phạm liên quan đến thuế.


4. Các loại thuế cần kê khai


Khi quyết toán thuế theo luật định tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân cần kê khai và nộp các loại thuế sau đây:

 1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Đây là thuế áp dụng cho tổ chức kinh doanh và doanh nghiệp có lợi nhuận. TNDN được tính dựa trên thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp sau khi trừ các khoản giảm trừ và các quy định khác liên quan. Báo cáo quyết toán thuế TNDN phải được kê khai và nộp đúng thời hạn.

 2. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Đây là thuế áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ công việc làm thuê, hoạt động tự do, đầu tư và các nguồn thu nhập khác. TNCN được tính dựa trên thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ các khoản giảm trừ và các quy định khác liên quan. Báo cáo quyết toán thuế TNCN phải được kê khai và nộp đúng thời hạn.

 3. Thuế giá trị gia tăng (VAT): Đây là loại thuế áp dụng cho hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. Tổ chức và cá nhân kinh doanh phải kê khai và nộp VAT dựa trên tỷ lệ thuế suất và số lượng hàng hóa và dịch vụ đã bán ra trong kỳ quyết toán.

 4. Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTDB): Đây là thuế áp dụng cho một số loại hàng hóa và dịch vụ đặc biệt như xăng, rượu, bia, thuốc lá, ô tô... Các tổ chức và cá nhân liên quan phải kê khai và nộp TTDB dựa trên quy định và hướng dẫn của pháp luật.

 5. Thuế nhà, đất: Đây là thuế áp dụng cho tài sản bất động sản như nhà, đất. Các chủ sở hữu tài sản này phải kê khai và nộp thuế nhà, đất theo quy định của pháp luật.

Lưu ý rằng có thể có các loại thuế khác nhưng phụ thuộc vào ngành nghề và hoạt động kinh doanh cụ thể. Việc kê khai và nộp đúng các loại thuế phù hợp với hoạt động của bạn là rất quan trọng để tuân thủ quy định pháp luật và tránh các hậu quả pháp lý và tài chính.


Dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của RSM Việt Nam

RSM Việt Nam là một đơn vị chuyên môn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và kiểm toán. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp chuyên nghiệp và đáng tin cậy nhằm hỗ trợ các tổ chức kinh doanh trong việc quản lý và tuân thủ quy định thuế của Việt Nam.


RSM Việt Nam là một đơn vị chuyên môn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và kiểm toán.
RSM Việt Nam là một đơn vị chuyên môn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và kiểm toán.

Dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý và kế toán của doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về hệ thống thuế Việt Nam, chúng tôi cam kết mang đến sự tư vấn và hỗ trợ chuyên sâu để giúp khách hàng đạt được tuân thủ thuế hiệu quả và tối ưu hóa khả năng hoạt động kinh doanh của họ.

Dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn:

 1. Tư vấn và lập kế hoạch thuế: Chúng tôi cung cấp tư vấn và hỗ trợ trong việc xây dựng kế hoạch thuế phù hợp, tối ưu hóa khả năng giảm thiểu thuế và tuân thủ quy định pháp luật thuế.

 2. Chuẩn bị và nộp báo cáo thuế: Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc chuẩn bị và lập báo cáo thuế chính xác và đúng thời hạn, bao gồm báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và các báo cáo thuế khác liên quan.

 3. Kiểm tra và đánh giá tuân thủ thuế: Chúng tôi thực hiện kiểm tra và đánh giá tuân thủ thuế để đảm bảo rằng khách hàng tuân thủ đúng các quy định thuế và giảm thiểu rủi ro liên quan đến tuân thủ thuế.

 4. Giải quyết tranh chấp thuế: Chúng tôi cung cấp hỗ trợ trong việc giải quyết tranh chấp thuế, bao gồm tư vấn pháp lý và đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện liên quan đến thuế.

Với tầm nhìn toàn cầu và sự tận tâm với khách hàng, RSM Việt Nam cam kết đem đến dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp chất lượng cao và đáng tin cậy. Liên hệ ngay với chúng tôi để được trải nghiệm dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp hàng đầu của RSM Việt Nam.


RSM Việt Nam Văn phòng Hà Nội

Tầng 25 Tháp A, tòa nhà Discovery Complex, số 302 Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

T: 024 3795 5353

Email: contact_hn@rsm.com.vn

Hotline: 0988 139 090

27 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comentários


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page