top of page

Những điều cần chú ý về Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết là chủ đề được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trước xu thế các giao dịch liên kết xuyên quốc gia ngày càng tăng lên cả về số lượng và hình thức giao dịch. Nếu không tuân thủ các yêu cầu về nộp tờ khai và hồ sơ giải trình có thể dẫn đến nhiều rủi ro như bị đánh giá lại giá giao dịch hoặc lợi nhuận tính thuế cùng với các khoản phạt cũng như lãi chậm nộp. Trong bài viết này, RSM Việt Nam sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.


Nội dung chính:


ho-so-xac-dinh-gia-giao-dich-lien-ket

1. Các quy định về giao dịch liên kết tại Việt Nam

Các cơ quan quản lý đã có nhiều quy định về giao dịch liên kết trước xu thế các giao dịch liên kết xuyên quốc gia ngày càng có xu hướng gia tăng về cả số lượng và hình thức. Các quy định được chia theo giai đoạn: trước năm 2017, sử dụng Thông tư 66/2010/TT-BTC; sau năm 2017, sử dụng Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Thông tư 41/2017/TT-BTC; từ năm 2020 đến nay, sử dụng Nghị định 132/2020/NĐ-CP.


2. Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết gồm những gì?

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ giao dịch liên kết Theo khoản 2 điều 4 Thông tư 41/2017/TT-BTC quy định về hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế bao gồm:


a) Hồ sơ quốc gia là các thông tin về giao dịch liên kết, chính sách và phương pháp xác định giá đối với giao dịch liên kết được lập và lưu tại trụ sở của người nộp thuế theo danh mục các nội dung thông tin, tài liệu quy định tại Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.


b) Hồ sơ toàn cầu là các thông tin về hoạt động kinh doanh của tập đoàn đa quốc gia, chính sách và phương pháp xác định giá giao dịch liên kết của tập đoàn trên toàn cầu và chính sách phân bổ thu nhập và phân bổ các hoạt động, chức năng trong chuỗi giá trị của tập đoàn theo danh mục các nội dung thông tin, tài liệu quy định tại Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.


c) Bản sao Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao tại nước ngoài của người nộp thuế được lập theo quy định của pháp luật nước sở tại.


d) Thông tin tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết được xác định là trọng yếu nếu thông tin này gây ảnh hưởng đến kết quả phân tích lựa chọn đối tượng so sánh độc lập tương đồng; phương pháp xác định giá giao dịch liên kết hoặc kết quả điều chỉnh mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế.


3. Những giao dịch liên kết thường bị bỏ sót

Khi quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp cần chú ý một số giao dịch liên kết thường bị bỏ sót như sau:


Giao dịch vay vốn với ngân hàng thương mại

Căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về các bên có quan hệ liên kết, trường hợp Công ty có vay vốn ngân hàng với khoản vốn vay lớn hơn 25% vốn góp của chủ sở hữu của Công ty và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của Công ty thì giữa Công ty và Ngân hàng được xác định là có quan hệ liên kết. Khi đó các giao dịch phát sinh giữa doanh nghiệp và ngân hàng được xác định là giao dịch liên kết.”

Điều này đã được Tổng cục Thuế trả lời chi tiết trên trang web ngày 18/03/2021. Do đó, sau khi nhận được hướng dẫn từ Hội thảo của Tổng cục thuế, doanh nghiệp cần lưu ý bổ sung thêm giao dịch vay vốn với ngân hàng thương mại vào tờ khai GDLK của DN.


Doanh nghiệp mượn tiền của giám đốc Công ty

Tổng Cục thuế cũng đã căn cứ vào điểm d và điểm l khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP để trả lời ngày 18/03/2021 trên trang web như sau:

“Trường hợp Công ty mượn tiền của chủ doanh nghiệp đồng là người đại diện pháp luật điều hành, kiểm soát doanh nghiệp với số tiền lớn hơn 10% vốn chủ sở hữu được xác định là có quan hệ liên kết. Khi đó giao dịch vay mượn tiền giữa Công ty với chủ doanh nghiệp là giao dịch liên kết.”


Vay không lãi suất của các cá nhân có mối quan hệ gia đình

Căn cứ vào điểm l khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, trường hợp Công ty mượn tiền của một cá nhân mà cá nhân đó có quan hệ gia đình với cổ đông (là người điều hành, kiểm soát doanh nghiệp) với số tiền lớn hơn 10% vốn chủ sở hữu được xác định là có quan hệ liên kết. Khi đó giao dịch vay mượn tiền giữa Công ty với cá nhân có quan hệ gia đình với cổ đông đó là giao dịch liên kết.


Doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết có nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo quy định của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.


ho-so-gia-giao-dich-lien-ket
Khi quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp cần chú ý một số giao dịch liên kết thường bị bỏ sót

4. Trường hợp nào được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết?

Theo Mục II, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP, những trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết bao gồm:


Miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết tại mục III, mục IV và được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết:

Người nộp thuế chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuếMiễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết:

a. Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng

b. Người nộp thuế đã ký kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế thực hiện nộp Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế

c. Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu, bao gồm các lĩnh vực như sau:

- Phân phối: Từ 5% trở lên

- Sản xuất: Từ 10% trở lên

- Gia công: Từ 15% trở lên


5. RSM Việt Nam có thể hỗ trợ được gì cho doanh nghiệp?

Với đội ngũ chuyên gia tư vấn giá chuyển nhượng dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lập hồ sơ giá chuyển nhượng, tư vấn giá chuyển nhượng với những vấn đề sau:

  • Hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định về thuế và xác định giá giao dịch liên kết;

  • Cung cấp cho doanh nghiệp các công cụ quan trọng để giảm thiểu thời gian và công sức khi giải quyết các câu hỏi của cơ quan thuế khi có thanh tra thuế hoặc thanh tra việc xác định giá giao dịch liên kết;

  • Hỗ trợ doanh nghiệp giảm nhẹ mức xử phạt có thể bị áp dụng trong trường hợp cơ quan thuế điều chỉnh giá giao dịch liên kết mà doanh nghiệp đã xác định;

  • Tăng cường việc kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp đối với việc tuân thủ nguyên tắc xác định giá giao dịch liên kết, bao gồm việc xác định sớm những điều chỉnh cần thiết và các cơ hội lập kế hoạch thuế và xác định giá giao dịch liên kết.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ (lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết bao gồm hồ sơ quốc gia, hồ sơ tập đoàn toàn cầu và báo cáo lợi nhuận liên quốc gia, tờ khai giao dịch liên kết);

  • Lập/ soát xét các chứng từ và chính sách hỗ trợ liên quan đến việc xác định giá giao dịch liên kết;

  • Hoạch định và tái cấu trúc liên quan đến việc xác định giá giao dịch liên kết;

  • Hỗ trợ đàm phán trường hợp doanh nghiệp bị kiểm tra về xác định giá giao dịch liên kết;

  • Cập nhật các quy định về giá chuyển nhượng trong giao dịch liên kếtCÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
26 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comentarios


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page