top of page

Ảnh hưởng của khí hậu đến hoạt động báo cáo tài chính

Giải thích cho sự biến đổi khí hậu tới quá trình kết hợp các rủi ro và cơ hội tài chính tiềm ẩn vào báo cáo tài chính (BCTC). Bao gồm đánh giá tác động tài chính của các vấn đề liên quan đến khí hậu, bao gồm khí thải carbon, thay đổi thời tiết và mực nước biển dâng, cũng như thay đổi các quy định và lợi ích tiềm năng của việc đầu tư vào năng lượng sạch và các giải pháp khí hậu khác.


Khi biến đổi khí hậu trở thành một chủ đề mà các nhà đầu tư, người cho vay và các bên liên quan khác ngày càng quan tâm, do tác động tiềm tàng của nó đối với mô hình kinh doanh, dòng tiền và hiệu quả tài chính của công ty, sẽ có sự gia tăng tương ứng về việc tập trung đo lường và công bố các vấn đề liên quan đến khí hậu trong báo cáo tài chính của đơn vị.

anh-huong-cua-khi-hau-den-hoat-dong-bao-cao-tai-chinh
Ảnh hưởng của khí hậu đến hoạt động báo cáo tài chính

Mặc dù không có tiêu chuẩn rõ ràng duy nhất về các vấn đề liên quan đến khí hậu theo quy chuẩn BCTC, nhưng các thực thể được yêu cầu, ở mức tối thiểu, phải tuân theo các yêu cầu cụ thể trong mỗi tiêu chuẩn. Chúng tôi đưa ra dưới đây một số ví dụ trong đó việc áp dụng các quy chuẩn BCTC có thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề liên quan đến khí hậu.


Quy chuẩn BCTC 1: Trình bày BCTC

Quy chuẩn BCTC 1 đưa ra các yêu cầu tổng thể cho báo cáo tài chính, bao gồm cấu trúc, cách trình bày và công bố. Các vấn đề liên quan đến khí hậu có thể có tác động đến báo cáo tài chính và thông tin được tiết lộ trong đó. Ví dụ, các công ty có thể tiết lộ thông tin về phát thải khí nhà kính, tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động tài chính của họ và kế hoạch quản lý những rủi ro này.


Thêm vào đó, tác động của các vấn đề liên quan đến khí hậu cũng có thể có ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và vị thế của công ty, điều này sẽ phải được phản ánh trong báo cáo tài chính. Ví dụ, một công ty có thể phải chịu thêm chi phí do tuân thủ các quy định để giảm phát thải khí nhà kính hoặc có thể cần đầu tư đáng kể để thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu. Các chi phí và khoản đầu tư này cần được báo cáo trong báo cáo tài chính một cách minh bạch.


Điều quan trọng nữa đối với các đơn vị là phải đảm bảo tính nhất quán trong công bố các vấn đề liên quan đến khí hậu bên ngoài báo cáo tài chính (ví dụ: trong báo cáo bền vững) và cách họ kết hợp rủi ro khí hậu trong thông tin tài chính (ví dụ: trong các phép đo và công bố trong báo cáo tài chính).


Các vấn đề liên quan đến khí hậu cũng có thể có tác động đến các công bố liên tục của công ty, đó là những công bố mà một công ty đưa ra về khả năng tiếp tục hoạt động trong ít nhất 12 tháng kể từ ngày lập báo cáo tài chính. Nguyên tắc liên tục là một giả định cơ bản trong việc lập báo cáo tài chính và nếu một công ty không thể tiếp tục hoạt động, nó phải tiết lộ thực tế đó trong báo cáo tài chính của mình.


Các vấn đề liên quan đến khí hậu có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục của công ty là điều các công ty quan tâm theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, một công ty có thể phải đối mặt với chi phí ngày càng tăng do tuân thủ các quy định để giảm phát thải khí nhà kính hoặc có thể bị tổn thất tài chính do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với hoạt động của mình. Một ví dụ khác là hoạt động kinh doanh chính của một công ty có thể không còn khả thi trong tương lai do những thay đổi về nhu cầu phát sinh từ khí hậu, Điều này, do đó, có thể gây khó khăn cho công ty để tiếp tục kinh doanh.


Cuối cùng, khi thực hiện đánh giá mối quan tâm của họ, nhiều đơn vị chỉ xem xét 12 tháng tới. Tuy nhiên, theo Quy chuẩn BCTC 1, một đơn vị cần xem xét khoảng thời gian ít nhất 12 tháng kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo khi đánh giá xem có nên lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục hay không. Nói cách khác, việc xem xét trong 12 tháng, nếu những điều không chắc chắn đã biết ảnh hưởng đến đánh giá trong thời gian dài hơn thì không phù hợp với các yêu cầu trong Quy chuẩn BCTC 1.


Quy chuẩn BCTC 2: Hàng tồn kho

Quy chuẩn BCTC 2 đưa ra cách xử lý kế toán cho hàng tồn kho, là tài sản mà một công ty nắm giữ để bán trong quá trình kinh doanh thông thường hoặc trong quá trình sản xuất để bán.


Các vấn đề liên quan đến khí hậu có thể có tác động đến việc đo lường và công khai hàng tồn kho trong báo cáo tài chính. Ví dụ, một công ty có thể phải đối mặt với sự gia tăng chi phí liên quan đến nguyên liệu thô hoặc quy trình sản xuất do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Điều này có thể dẫn đến giảm giá trị của hàng tồn kho và công ty có thể cần ghi lại giá trị hàng tồn kho của mình.

quy-chuan-bctc-2
Quy chuẩn BCTC 2

Nếu một công ty hoạt động trong một ngành đặc biệt nhạy cảm với tác động của biến đổi khí hậu, chẳng hạn như nông nghiệp, nó có thể cần phải ước tính sự suy giảm tiềm năng của hàng tồn kho dựa trên các rủi ro liên quan đến khí hậu có thể xảy ra. Ngoài ra, nếu công ty tham gia vào các hoạt động gây ra lượng khí thải carbon đáng kể và nếu có khả năng tăng thuế hoặc quy định carbon, nó cũng có thể có tác động đến hiệu quả tài chính của công ty và giá trị hàng tồn kho.


Hơn nữa, các công ty cũng nên xem xét các yêu cầu công bố theo Quy chuẩn BCTC 2 liên quan đến hàng tồn kho, chẳng hạn như cung cấp thông tin về bản chất và số lượng hàng tồn kho, giá trị ghi sổ và giá trị thuần có thể thực hiện được và bất kỳ hoạt động xóa sổ nào. Điều này sẽ giúp người sử dụng báo cáo tài chính hiểu được hàng tồn kho của công ty và tác động tiềm tàng của các vấn đề liên quan đến khí hậu đối với nó.


Quy chuẩn BCTC 12: Thuế thu nhập

Quy chuẩn BCTC 12 đưa ra cách xử lý kế toán cho thuế thu nhập, bao gồm ghi nhận và đo lường các khoản nợ và tài sản thuế hiện tại và bị hoãn


Các vấn đề liên quan đến khí hậu có thể có tác động đến việc công nhận và đo lường thuế thu nhập. Ví dụ, một công ty có thể phải đối mặt với các khoản nợ thuế thu nhập gia tăng do các quy định mới hoặc thuế liên quan đến khí thải carbon.


Ngoài ra, nếu một công ty tích cực tham gia vào việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, chẳng hạn như đầu tư vào năng lượng tái tạo hoặc công nghệ thu giữ carbon, công ty đó có thể đủ điều kiện nhận ưu đãi thuế hoặc tín dụng. Điều này dẫn đến tài sản thuế được hoãn lại, ghi nhận và đo lường theo Quy chuẩn BCTC 12.


Quy chuẩn BCTC 16: Tài sản, nhà máy và thiết bị

Quy chuẩn BCTC 16 đưa ra cách xử lý kế toán cho tài sản, nhà máy và thiết bị ("PPE"), là tài sản hữu hình được giữ để sử dụng trong sản xuất hoặc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, cho người khác thuê hoặc cho mục đích hành chính.


Các vấn đề liên quan đến khí hậu có thể có tác động đến việc đo lường và công bố PPE trong báo cáo tài chính và các công bố liên tục. Ví dụ: một công ty có thể phải đối mặt với chi phí gia tăng liên quan đến việc bảo trì hoặc thay thế PPE bị hư hỏng hoặc bị phá hủy do các sự kiện thời tiết khắc nghiệt, chẳng hạn như lũ lụt hoặc bão, do hậu quả của biến đổi khí hậu. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản và khả năng thanh toán của công ty, và ảnh hưởng đến khả năng kinh doanh.


Ngoài ra, một công ty có thể được yêu cầu đầu tư đáng kể để điều chỉnh PPE của mình với tác động của biến đổi khí hậu hoặc ban hành luật và quy định do biến đổi khí hậu. Các khoản đầu tư này có thể phải được vốn hóa và khấu hao theo Quy chuẩn BCTC 16, điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và vị thế của công ty.


Tóm lại, đối với biến đổi khí hậu, luật pháp được ban hành để giải quyết vấn đề này và áp lực xã hội ngày càng tăng có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến giá trị của một mặt hàng PPE. Đặc biệt, các công ty nên xem xét các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến PPE của họ như thế nào liên quan đến cuộc sống hữu ích, mô hình kinh doanh, giá trị còn lại, chi phí nghiên cứu và phát triển và các cuộc đại tu có thể xảy ra.

quy-chuan-bctc-16
Quy chuẩn BCTC 16

Quy chuẩn BCTC 36: Suy giảm tài sản

Quy chuẩn BCTC 36 đưa ra cách xử lý kế toán đối với sự suy giảm tài sản, đó là quá trình đánh giá liệu giá trị ghi sổ của tài sản có vượt quá số tiền có thể thu hồi hay không (giá trị hợp lý càng cao thì ít chi phí bán và giá trị sử dụng).


Một công ty có thể phải đối mặt với doanh thu giảm hoặc tăng chi phí do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối. Điều này có thể dẫn đến suy giảm các tài sản như PPE hoặc tài sản vô hình.


Khi thực hiện đánh giá như vậy, các công ty nên tìm ra các dấu hiệu suy yếu. Một số ví dụ về các yếu tố có thể dẫn đến suy giảm tài sản bao gồm:

  • Sự suy giảm giá trị tài sản của một đơn vị do các vấn đề liên quan đến khí hậu;

  • Thay đổi bất lợi đối với môi trường mà đơn vị hoạt động (ví dụ: yêu cầu pháp lý dẫn đến hoạt động của công ty trở nên ít lợi nhuận hơn);

  • Những thay đổi trong công nghệ;

  • Việc tăng lãi suất thị trường sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ chiết khấu được sử dụng để tính giá trị tài sản đang sử dụng;

  • Giá trị ghi sổ của tài sản ròng của đơn vị vượt quá vốn hóa thị trường, chẳng hạn như, khi các nhà đầu tư rời khỏi các ngành có lượng khí thải cao, do đó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và tương ứng với vốn hóa thị trường của nó.

Quy chuẩn BCTC 37: Dự phòng và nợ tiềm ẩn

Quy chuẩn BCTC 37 đưa ra cách xử lý kế toán cho các khoản dự phòng, là các khoản nợ có thời gian hoặc số tiền không chắc chắn, và các khoản nợ và tài sản tiềm ẩn, là các khoản nợ và tài sản tiềm năng phụ thuộc vào một hoặc nhiều sự kiện trong tương lai.


Một công ty có thể phải đối mặt với chi phí gia tăng do các quy định hoặc thuế mới liên quan đến khí thải carbon hoặc do các khiếu nại pháp lý tiềm ẩn liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động của mình. Các chi phí này có thể phải được ghi nhận là các khoản dự phòng theo Quy chuẩn BCTC 37, điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và tình hình của công ty.


Quy chuẩn BCTC 109: Công cụ tài chính

Quy chuẩn BCTC 109 đưa ra cách xử lý kế toán cho các công cụ tài chính, bao gồm ghi nhận, đo lường và tiết lộ tài sản tài chính và nợ phải trả.


Một công ty có thể phải đối mặt với doanh thu giảm hoặc tăng chi phí do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với hoạt động của mình. Điều này có thể dẫn đến suy giảm các tài sản tài chính như các khoản vay hoặc đầu tư. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản và khả năng thanh toán của công ty, và ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục kinh doanh.


Các ví dụ khác trong đó các vấn đề liên quan đến khí hậu có thể ảnh hưởng đến kế toán cho các công cụ tài chính bao gồm:

  • Hợp đồng cho vay bao gồm các điều khoản liên kết dòng tiền theo hợp đồng với việc công ty đạt được các mục tiêu liên quan đến khí hậu, tức là tài trợ liên quan đến bền vững;

  • Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với mức độ tiếp xúc của người cho vay đối với tổn thất tín dụng.

Tóm lại, các vấn đề liên quan đến khí hậu có thể có tác động đến việc áp dụng các yêu cầu của Quy chuẩn BCTC. Do đó, các công ty cần xem xét liệu các tiết lộ hiện tại mà họ đang thực hiện có đủ để tuân thủ các yêu cầu cụ thể của tiêu chuẩn Quy chuẩn BCTC, cho phép người dùng hiểu tác động của các vấn đề liên quan đến khí hậu đối với tình hình tài chính và hiệu quả tài chính của họ hay không.


43 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page