top of page
Trang chủ /
Dịch vụ tư vấn/ Tư vấn quản trị rủi ro

SOCIAL

 • Facebook
 • LinkedIn
 • YouTube

Dịch vụ tư vấn quản trị rủi ro 

Với Dịch vụ soát xét hoạt động theo yêu cầu hoặc cho thuê nguồn lực, RSM Việt Nam sẽ hỗ trợ quý vị những yêu cầu sau:

 • Đánh giá tính hiệu quả và hữu hiệu của các chu trình trọng yếu đang vận hành (vd: mua hàng - phải trả, bán hàng -phải thu, thanh toán và thu tiền mặt, trả lương) trong mối tương quan với các chu trình khác; hoặc

 • Quý vị có thể thực hiện thuê ngoài chức năng Kiểm toán nội bộ từ RSM Việt Nam để đạt được mục tiêu đánh giá tổng thể.

Các chuyên gia kiểm toán nội bộ của chúng tôi, thông qua việc am hiểu rủi ro kinh doanh và các rủi ro có liên quan, sẽ đánh giá danh mục rủi ro của Quý công ty và xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của quý vị. Chúng tôi không chỉ giúp quý vị cải tiến các hạn chế về kiểm soát nội bộ mà còn giúp quý vị tăng cường được hiệu quả quản lý thông qua việc nhận diện cơ hội cải tiến và biến các cơ hội này thành lợi thế kinh doanh.

Với dịch vụ tư vấn về kiểm toán nội bộ, chúng tôi sẽ làm việc với Ban giám đốc của Quý công ty để hỗ trợ việc xây dựng bộ phận kiểm toán nội bộ dựa trên các bước phù hợp (vd: nhận diện kỳ vọng của các bên liên quan, xây dựng cấu trúc và quy chế hoạt động cho bộ phận kiểm toán nội bộ, tìm hiểu mức độ rủi ro của công ty, xây dựng chiến lược kiểm toán nội bộ, nhận diện nguồn lực cần sử dụng, xây dựng thủ tục kiểm toán nội bộ, xây dựng các công cụ kiểm soát và đánh giá hoạt động) .

RSM sẽ hỗ trợ đánh giá các kỹ năng cần thiết, cung cấp các nội dung đào tạo cho các thành viên của bộ phận kiểm toán nội bộ. Các nội dung đào tạo tổng quát hoặc chuyên sâu sẽ được xây dựng để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của nhân sự trong bộ phận này.

Với dịch vụ soát xét về chất lượng hoạt động, RSM sẽ giúp củng cố chất lượng của bộ phận Kiểm toán nội bộ và góp phần cải tiến hoạt động thông qua các đánh giá khách quan và độc lập để đảm bảo bộ phận này vận hành theo đúng tinh thần và nội dung yêu cầu của các chuẩn mực liên quan.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ đánh giá hiệu quả và tính hữu hiệu của bộ phận kiểm toán nội bộ của Quý công ty thông qua việc đối chiếu với chính sách kiểm toán nội bộ, kỳ vọng của các bên liên quan và thông lệ dẫn đầu thị trường.

Dịch vụ của chúng tôi

 • Thực hiện dịch vụ kiểm toán nội bộ

 • Soát xét hoạt động theo yêu cầu/dịch vụ thuê ngoài

 • Soát xét chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ

 • Đánh giá về tuân thủ về quy định quản trị doanh nghiệp

 • Đánh giá hệ thống Kiểm soát nội bộ

 • Cung cấp các dịch vụ quản lý rủi ro

​LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nguyễn Thành Lâm

​Ông Nguyễn Thành Lâm

Phó Tổng Giám đốc RSM Việt Nam

P: 0988 139 090

​E: lam.nguyen@rsmhanoi.com.vn

Hoàng Thị Vinh

​Bà Hoàng Thị Vinh

Giám đốc kiểm toán

P: 0988 139 090

​E: vinh.hoang@rsmhanoi.com.vn

Tư vấn quản trị rủi ro

Tư vấn nhân sự

Tư vấn thương vụ

Tư vấn phân tích kinh doanh & Chuyển đổi số

​PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU

bottom of page