top of page
Home

/

Korean Service Desk

SOCIAL

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

Korean Service Desk

KEY CONTACT

 Mr Kang

Kang Seung Oh

BD & Marketing Director

M: 093 236 7738

E: seungo.kang@rsmhanoi.com.vn

인사말

 

저희 RSM Vietnam 홈페이지를 찾아주신 귀하께 감사드립니다.

 

RSM Vietnam 은 2001년 설립되어 2012년 RSM Inetrnational 의 회원사로 참여하여 400여명 임직원이 국제적인 회계 및 경영자문 관련 기법을 국내외 고객들에게 제공하고 있습니다. 이는 국내외 기업들에게 양질의 서비스를 적시에 제공하려는 우리의 경영 목표를 실현하기 위한 것입니다.

 

"RSM Vietnam 은 국제적인 네트워크인 RSM International의 회원사로 참여하고 있으며, 국제적인 회계 및 경영자문 관련 기법을 국내외 고객사에게 제공하고 있습니다."

 

RSM Vietnam 의 모든 임직원은 고객지향적인 입장에서 고객의 위험을 사전에 관리하고 고객 맞춤형 서비스를 적시에 제공함으로써, 고객의 성공이 저의 법인의 성공이라는 신념을 가지고 업무에 임할 것을 약속드립니다.

 

다시 한번 귀하의 RSM Vietnam 홈페이지 방문에 감사드리며, 이번 기회를 통하여 저의 RSM Vietnam이 귀사의 목적을 달성하시는데 밑거름이 될 수 있기를 바랍니다.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website RSM Việt Nam.

 

RSM Việt Nam được thành lập năm 2001 và trở thành thành viên của RSM Quốc tế năm 2012. Chúng tôi hiện có 400 chuyên gia cung cấp dịch vụ kiểm toán, thuế và tư vấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Mục đích của chúng tôi là đem đến những dịch vụ nhất quán với chuyên môn và phân tích chuyên sâu một cách nhanh chóng, nhạy bén.

 

“RSM Việt Nam là một thành viên của mạng lưới RSM Quốc tế. Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán, thuế và tư vấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.”

 

Tại RSM, chúng tôi tin tưởng rằng thành công của doanh nghiệp chính là thành công của chúng tôi. Thông qua cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm, chúng tôi giúp bạn nhận diện những rủi ro tiềm tàng và cung cấp dịch vụ chuyên biệt một cách nhanh chóng.

Chúng tôi hi vọng rằng đây sẽ là cơ hội để RSM giúp quý doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình.

bottom of page