top of page

Bản tin thuế tổng hợp tháng 1/2022

RSM Việt Nam xin gửi tới Quý khách hàng bản tin thuế tổng hợp tháng 1/2022. Trong bản tin này, chúng tôi mang đến cho bạn những thông tin mới nhất về Nghị Quyết 43/2022/QH15 - Quy định về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.

CQ ban hành: Quốc hội

Hiệu lực: 11/01/2022

NGHỊ QUYẾT 43/2022/QH15 -QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI


Nhằm nâng cao năng lực phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, ngày 11/01/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 43/2022/QH15.


Theo đó, chính sách miễn, giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cụ thể như sau:

 • Giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ như viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

 • Cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.


CQ ban hành: Chính Phủ

Đối tượng áp dụng: Người sử dụng lao động, người lao động và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan

Hiệu lực: 17/01/2022


​NGHỊ ĐỊNH 12/2022/NĐ-CP HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BHXH, NLĐ VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG


Nghị định này đề cập đến nhiều quy định về hình thức xử phạt trong lĩnh vực lao động. Trong đó, việc tăng mức xử phạt vi phạm hành chính về tiền lương là nội dung đáng chú ý tại văn bản trên.

Theo đó, phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng (hiện hành là từ 2 – 5 triệu đồng) đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau:

 • Không công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện: thang lương, bảng lương; mức lao động; quy chế thưởng;

 • Không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương; định mức lao động; quy chế thưởng;

 • Không xây dựng thang lương, bảng lương hoặc định mức lao động.

 • Ngoài ra, mức phạt tiền từ 5 -10 triệu đồng cũng áp dụng đối với các hành vi vi phạm được quy định mới như:

 • Không áp dụng thử định mức lao động trước khi ban hành chính thức;

 • Không thông báo bảng kê trả lương hoặc có thông báo bảng kê trả lương cho NLĐ nhưng không đúng theo quy định;

 • Không trả lương bình đẳng hoặc phân biệt giới tính đối với NLĐ làm công việc có giá trị như nhau.


CQ ban hành: Bộ Công thương

Hiệu lực: 01/02/2022


​THÔNG TƯ 24/2021/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC ĐIỀU HÀNH NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN ĐỐI VỚI MẶT HÀNG MUỐI, TRỨNG GIA CẦM VÀ THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU NĂM 2022


Ngày 16/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công thương có Thông tư 24/2021/TT-BCT về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm và thuốc lá nguyên liệu năm 2022.

Theo đó, số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm và thuốc lá nguyên liệu năm 2022 như sau:

 • Mặt hàng trứng gà (mã số 0407.21.00 và 0407.90.10), trứng vịt, ngan (mã số 0407.29.10 và 0407.90.20), loại khác (mã số 0407.29.90 và 0407.90.90) là 63.860 tá (trứng thương phẩm không phôi).

 • Mặt hàng muối (mã số 2501) là 80.000 tấn (số lượng tạm phân đợt 1 năm 2022).

 • Mặt hàng thuốc lá nguyên liệu (mã số 2401) là 65.156 tấn.

Ngoài ra, đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu bao gồm:

 • Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất, sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.

 • Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có nhu cầu nhập khẩu.

 • Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được phân giao cho các thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất thuốc lá điếu.


CQ ban hành: Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Hiệu lực: 23/11/2021


​CÔNG VĂN SỐ 48921/CTHN-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI KHOẢN CHI TRẢ CHI PHÍ LÀM THẺ TẠM TRÚ, THỊ THỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG


Nhằm giải đáp những vướng mắc trong công văn số 10/2021/KMV, ngày 23/11/2021, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 48921/CTHN-TTHT đưa ra những chính sách thuế TNCN cho các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực NLĐ được nhận.


Theo đó, Công văn đã đề cập đến các trường hợp cụ thể như sau:

 • Trường hợp các khoản chi phí làm và gia hạn thẻ tạm trú, thị thực cho NLĐ nước ngoài do Công ty chi trả để NLĐ nước ngoài đủ điều kiện vào làm việc tại Công ty tại Việt Nam là trách nhiệm của người sử dụng lao động thì các khoản chi phí này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người nước ngoài.

 • Trường hợp các khoản chi phí làm và gia hạn thẻ tạm trú, thị thực cho NLĐ nước ngoài do Công ty chi trả thay cho NLĐ và lợi ích được hưởng của NLĐ thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của NLĐ nước ngoài.

 • Trường hợp khoản chi phí làm thị thực cho NLĐ làm việc tại Công ty Việt Nam đi công tác nước ngoài theo yêu cầu của công việc là công tác phí theo đúng quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của Công ty và theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Tuy nhiên, phần chi công tác phí vượt mức quy định được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.


CQ ban hành: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Hiệu lực: 04/01/2022


​CÔNG VĂN SỐ 05/CTBHI-TTHT QUY ĐỊNH VỀ KHOẢN THANH TOÁN NHỮNG NGÀY PHÉP CHƯA NGHỈ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỂ XÁC ĐỊNH CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (“TNDN”) VÀ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”)


Để giải đáp vướng mắc của trong công văn số 01MOTUS ngày 28/12/2021 đề nghị hướng dẫn chi phí được trừ đối với khoản thanh toán những ngày chưa nghỉ phép; Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành công văn số 05/CTBHI-TTHT ngày 29/12/2021.


Theo đó, nếu doanh nghiệp chi trả khoản tiền lương của những ngày chưa nghỉ phép trong năm cho người lao động không thuộc trường hợp lao động thôi việc, bị mất việc làm và chưa đáp ứng đầy đủ quy định đối với các khoản chi tiền lương, tiền thưởng cho người lao động thì khoản chi này không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.


Tuy nhiên, đây là khoản lợi ích do Công ty chi trả mà người lao động được hưởng phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.


CQ ban hành: Tổng cục Hải quan

Hiệu lực: 17/01/2022


CÔNG VĂN SỐ 185/TCHQ-TXNK HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU


Ngày 30/12/2021, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 09/21-VS/XNK đề nghị hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình A12 thuê doanh nghiệp khác gia công. Do đó, ngày 17/01/2022, công văn 185 đã được ban hành để trả lời vấn đề trên.

Văn bản này đã đề cập đến hai trường hợp cụ thể như sau:

 • Người nộp thuế (NNT) đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế nhập khẩu

 • NNT nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng không trực tiếp sản xuất sản phẩm mà giao toàn bộ hàng hóa nhập khẩu thuê doanh nghiệp khác gia công sau đó nhận lại sản phẩm sau gia công để xuất khẩu ra nước ngoài thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa được hoàn thuế


Bản tin thuế tổng hợp tháng 1_2022
.pdf
Tải về PDF • 1.40MB

51 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page