top of page

Tác động của Báo cáo Xã hội theo CSRD đến Doanh nghiệp là gì?

Khám phá cách mà các vấn đề xã hội bị ảnh hưởng bởi Chỉ thị Báo cáo Bền vững Doanh nghiệp (CSRD), và những tác động của điều này đến doanh nghiệp của bạn trong bài viết hữu ích từ một trong những chuyên gia về bền vững của RSM.

CSRD

Trong bối cảnh doanh nghiệp đang phát triển nhanh chóng, việc tích hợp các hoạt động bền vững đã trở nên cấp thiết đối với các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Thừa nhận điều này, Chỉ thị Báo cáo Phát triển Bền vững Doanh nghiệp (CSRD) do EU bắt buộc đã được ban hành để xây dựng dựa trên tiền nhiệm của nó (Chỉ thị Báo cáo Phi Tài chính) và thực thi các tiêu chuẩn báo cáo toàn diện hơn, tập trung vào các vấn đề Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) khác nhau. Tiêu chuẩn Báo cáo Phát triển Bền vững Châu Âu (ESRS), bộ tiêu chuẩn đầu tiên trình bày chi tiết nội dung báo cáo, đã được Ủy ban EU thông qua vào mùa hè năm 2023 và áp dụng cho tất cả các công ty tuân theo CSRD.


Mặc dù CSRD có nhiều hành động quan trọng để doanh nghiệp cân nhắc trong các cuộc thảo luận về tính bền vững, nhưng điều quan trọng không kém là phải đi sâu vào các khía cạnh xã hội làm nền tảng cho hành vi có trách nhiệm của doanh nghiệp. Theo CSRD, các công ty có nhiệm vụ giải quyết nhiều vấn đề xã hội, bao gồm quan hệ nhân viên, nhân quyền, quan hệ cộng đồng, trách nhiệm sản phẩm, các biện pháp chống tham nhũng và sự đa dạng trong hội đồng quản trị. Những cân nhắc này góp phần chung vào việc thúc đẩy một môi trường kinh doanh bền vững và công bằng hơn.


Quan hệ nhân viên

Đối xử công bằng với nhân viên là trọng tâm của hoạt động kinh doanh bền vững. CSRD nhấn mạnh tầm quan trọng của thực hành lao động công bằng, bao gồm mức lương công bằng, giờ làm việc hợp lý và điều kiện làm việc an toàn. Hơn nữa, nó nhấn mạnh đến sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, coi đây là khía cạnh cơ bản của trách nhiệm doanh nghiệp. Các cơ hội đào tạo và giáo dục đầy đủ cũng được chú trọng để trao quyền cho lực lượng lao động và thúc đẩy sự phát triển chuyên môn.


Chỉ thị này cũng mở rộng hướng tới hành vi hòa nhập. Các sáng kiến ​​đa dạng và cơ hội bình đẳng được khuyến khích mạnh mẽ, nhằm tạo ra những nơi làm việc hòa nhập, coi trọng nền tảng và quan điểm đa dạng của nhân viên. Ngoài ra, CSRD nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các tiêu chuẩn lao động trong toàn bộ chuỗi cung ứng, đảm bảo rằng các nhà thầu phụ và nhà cung cấp tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức tương tự.


Những thách thức và tác động tiềm ẩn đối với các công ty:

 • Có hiểu biết và đánh giá tốt về các rủi ro tồn tại trong chuỗi giá trị về mặt tiêu chuẩn lao động. Trên thực tế, điều này có nghĩa là điều tra tình hình trong toàn bộ chuỗi cung ứng, đặc biệt chú ý đến tình hình ở một số quốc gia như được nêu rõ trong báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế.

 • Về mặt sức khỏe và an toàn, có thể có áp lực từ các công ty đối với nhân viên của họ để tránh khai báo các vụ tai nạn sẽ được đưa vào số liệu thống kê của công ty hoặc giảm số giờ làm việc hiệu quả bị mất.

 • Về mặt tiền lương công bằng, có thể khó tính toán các tỷ lệ phù hợp nếu không áp dụng sự phân chia hợp lý giữa các loại nhân viên trước tiên.

 • Một số chỉ số hiệu quả hoạt động về tính đa dạng và hòa nhập có thể khó thu thập vì có thể có những hạn chế trong việc thu thập chúng dựa trên lý do riêng tư - ví dụ như số lượng người khuyết tật trong số nhân viên.


Quyền con người

Tôn trọng nhân quyền là điều không thể thương lượng đối với các doanh nghiệp có trách nhiệm và CSRD phản ánh điều này bằng cách yêu cầu các công ty duy trì các tiêu chuẩn nhân quyền cả trong hoạt động và trên toàn chuỗi cung ứng của họ. Điều này liên quan đến việc giải quyết các vấn đề như lao động trẻ em và lao động cưỡng bức, những hành vi vi phạm rõ ràng các quyền cơ bản của con người. Phân biệt đối xử dưới mọi hình thức đều bị lên án và các công ty được khuyến khích thúc đẩy sự bình đẳng và đa dạng trong lực lượng lao động của họ. Hơn nữa, quyền thương lượng tập thể được nhấn mạnh, thừa nhận tầm quan trọng của việc cho phép nhân viên tổ chức và đàm phán các điều khoản lao động một cách tự do.


Những thách thức và tác động tiềm ẩn đối với các công ty:

 • Có hiểu biết và đánh giá tốt về các rủi ro tồn tại trong chuỗi giá trị về mặt nhân quyền. Trên thực tế, điều này đòi hỏi phải điều tra tình hình từ cấp nhà cung cấp đầu tiên và tiếp tục xuống chuỗi cung ứng. Các cuộc kiểm toán xã hội tại hiện trường có thể được tổ chức để có được đánh giá tốt hơn về việc thực hiện nhân quyền nhưng những cuộc kiểm toán đó không phải lúc nào cũng làm sáng tỏ tất cả các vấn đề.

 • Một số quốc gia và lĩnh vực (chẳng hạn như xây dựng, sản xuất điện tử, thời trang, nông nghiệp, công nghiệp khai thác) thường có nhiều rủi ro hơn đối với những loại vấn đề đó.


Quan hệ cộng đồng

Các công ty có ảnh hưởng đáng kể trong cộng đồng mà họ hoạt động. CSRD nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy mối quan hệ cộng đồng tích cực bằng cách xem xét tác động của hoạt động của họ đối với cộng đồng địa phương. Điều này liên quan đến việc tham gia tham vấn và trao đổi có ý nghĩa với các bên liên quan để giải quyết các mối quan ngại và giảm thiểu tác động tiêu cực. Các tổ chức cũng được khuyến khích tham gia vào các sáng kiến ​​đầu tư cộng đồng, từ nỗ lực từ thiện đến các dự án phát triển bền vững nhằm nâng cao phúc lợi của cộng đồng địa phương.


Những thách thức và tác động tiềm ẩn đối với các công ty:

 • Các công ty thường mong muốn thể hiện những hành động tích cực mà họ thực hiện đối với cộng đồng địa phương trong báo cáo phát triển bền vững của mình. Tuy nhiên, các tác động tiêu cực tiềm ẩn hoặc thực tế cũng cần được hiểu rõ để có thể thực hiện các hành động nhằm giảm thiểu chúng. Điều này đòi hỏi sự tham gia tốt của các bên liên quan với những cộng đồng bị ảnh hưởng.

 • ESRS không bao gồm bất kỳ chỉ số hoạt động cụ thể nào cho chủ đề này (chỉ thông tin định tính), tuy nhiên, việc bổ sung các thông tin tiết lộ cụ thể của công ty để minh họa hành động của công ty đối với các cộng đồng bị ảnh hưởng có thể sẽ hữu ích.


Trách nhiệm sản phẩm

Đảm bảo sự an toàn và tính toàn vẹn của sản phẩm là rất quan trọng để duy trì niềm tin của người tiêu dùng. Theo CSRD, các công ty có nghĩa vụ duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn sản phẩm, thực hành tiếp thị và ghi nhãn chính xác cũng như bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Bằng cách ưu tiên trách nhiệm đối với sản phẩm, các doanh nghiệp thể hiện cam kết của mình đối với phúc lợi người tiêu dùng và thực hành kinh doanh có đạo đức.


Những thách thức và tác động tiềm ẩn đối với các công ty:

 • ESRS liên quan đến người tiêu dùng và người dùng cuối liệt kê các tác động tiêu cực tiềm ẩn khác nhau cần được xem xét như các sản phẩm có hại, bảo vệ quyền riêng tư, các sản phẩm/dịch vụ có thông tin chính xác và có thể truy cập được cũng như các sản phẩm/dịch vụ liên quan đến người tiêu dùng dễ bị tổn thương hoặc người dùng cuối. -người dùng.

 • Mặc dù các tiêu chuẩn không yêu cầu bất kỳ chỉ số hoạt động định lượng nào về chủ đề này nhưng việc minh họa các quy trình và thước đo được thực hiện (sự hài lòng của khách hàng, v.v.) có thể hữu ích.


Chống tham nhũng

Tham nhũng đặt ra mối đe dọa đáng kể cho sự phát triển bền vững và phá vỡ niềm tin vào các tổ chức. CSRD yêu cầu các công ty thực hiện các chính sách và thủ tục chống tham nhũng mạnh mẽ để ngăn chặn hối lộ và các hành vi tham nhũng khác. Bằng cách thúc đẩy văn hóa minh bạch và liêm chính, doanh nghiệp có thể giảm thiểu rủi ro liên quan đến tham nhũng và duy trì các tiêu chuẩn đạo đức trong hoạt động của mình.


Các biện pháp chống tham nhũng bảo vệ danh tiếng của doanh nghiệp và góp phần tạo ra một sân chơi bình đẳng trên thị trường. Thông qua việc thực thi nghiêm ngặt các chính sách chống tham nhũng, các công ty có thể ngăn chặn các hành vi phi đạo đức, thúc đẩy cạnh tranh công bằng và cuối cùng là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, bằng cách tích cực tham gia với các bên liên quan và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh có đạo đức, các tổ chức có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc chống tham nhũng ở mọi cấp độ trong xã hội.


Những thách thức và tác động tiềm ẩn đối với các công ty:

 • Khả năng xảy ra hối lộ và tham nhũng khác nhau tùy theo ngành và quốc gia. Do đó, hiểu rõ về các hoạt động, nhóm và lĩnh vực có nguy cơ cao nhất là chìa khóa để thực hiện chính sách chống tham nhũng hiệu quả.

 • Bản thân bộ quy tắc ứng xử hoặc chính sách chống tham nhũng khác chưa đủ mà còn cần được đào tạo và giám sát thường xuyên. Việc thiết lập quan điểm ở cấp cao nhất của tổ chức là chìa khóa trong vấn đề này.

 • ESRS yêu cầu tiết lộ cụ thể về các chủ đề nhạy cảm mà các công ty thường tránh báo cáo công khai. Những ví dụ bao gồm: - Số tiền án và số tiền phạt vi phạm luật chống tham nhũng hoặc chống hối lộ. - Số vụ việc tham nhũng hoặc hối lộ được xác nhận và thông tin về bản chất của những vụ việc đó. - Số vụ việc được xác nhận trong đó người lao động của chính mình bị sa thải hoặc bị kỷ luật vì tham nhũng hoặc các vụ việc liên quan đến hối lộ.


Sự đa dạng của hội đồng quản trị

Sự đa dạng trong HĐQT không chỉ là vấn đề công bằng xã hội mà còn là động lực thúc đẩy hiệu quả hoạt động và đổi mới của doanh nghiệp. CSRD thừa nhận tầm quan trọng của các quan điểm đa dạng ở cấp độ ra quyết định và yêu cầu các công ty báo cáo về sự đa dạng trong hội đồng quản trị của họ. Điều này bao gồm các yếu tố như tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn và chuyên môn, nhằm mục đích thúc đẩy các cơ cấu quản trị toàn diện và hiệu quả hơn.


Những thách thức và tác động tiềm ẩn đối với các công ty:

 • Để đảm bảo đủ sự đa dạng trong thành phần HĐQT đòi hỏi phải có một quy trình để lựa chọn và đánh giá các thành viên HĐQT cũng như xác định những hồ sơ cần thiết nhất. Kiểu đánh giá thường xuyên này vẫn chưa được triển khai ở nhiều công ty.

 • Những năm gần đây, bối cảnh kinh doanh đã phát triển rất nhanh và đòi hỏi các loại kiến ​​thức mới giữa các ban như ESG, an ninh mạng, v.v.

Bằng cách áp dụng nhiều quan điểm và kinh nghiệm khác nhau, các công ty có thể nuôi dưỡng văn hóa sáng tạo và khả năng thích ứng, cuối cùng là nâng cao khả năng cạnh tranh và tính bền vững lâu dài của họ.


Đưa tính bền vững vào giá trị cốt lõi của công ty

Khuôn khổ của Chỉ thị Báo cáo Phát triển Bền vững của Doanh nghiệp biểu thị một sự thay đổi to lớn hướng tới việc có một phạm vi rộng hơn cho trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp. Đôi khi, các khía cạnh môi trường của CSRD được chú ý nhiều hơn, nhưng việc giải quyết những vấn đề này cũng quan trọng không kém và cho phép các công ty góp phần xây dựng môi trường làm việc bền vững và công bằng hơn. Thông qua báo cáo minh bạch và tuân thủ các quy định về tính bền vững, doanh nghiệp có thể nâng cao niềm tin của các bên liên quan, giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy việc tạo ra giá trị lâu dài. Cuối cùng, CSRD đóng vai trò là chất xúc tác để đưa tính bền vững vào giá trị cốt lõi của công ty, mở đường cho một hệ sinh thái kinh doanh có khả năng phục hồi cao hơn, không thích rủi ro và có trách nhiệm hơn.

2 lượt xem

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page