top of page

Đảm bảo và báo cáo về ESG

Việc công bố ESG và xây dựng báo cáo bền vững doanh nghiệp có trách nhiệm đã và đang trở nên ngày càng quan trọng. Điều này được thể hiện rõ ràng qua qua sự tăng cường chú trọng vào báo cáo ESG, cho dù báo cáo này được tích hợp vào báo cáo tuân thủ hàng năm hoặc dưới dạng một báo cáo bền vững riêng biệt.Các nhà đầu tư và các bên liên quan khác đang thể hiện sự nhận thức ngày càng tăng về các vấn đề ESG và thúc đẩy các công ty thể hiện sự minh bạch lớn hơn trong việc công khai thông tin của họ. Những bên liên quan này sử dụng thông tin này để đánh giá và so sánh các công ty trong ngành của họ, yêu cầu rằng báo cáo của một công ty không chỉ chính xác về sự thực mà còn phải hấp dẫn trong cách kể chuyện.

Một số nhà đầu tư thích đưa các rủi ro và cơ hội quan trọng về ESG vào báo cáo thường niên vì báo cáo phát triển bền vững đóng vai trò then chốt trong việc nuôi dưỡng niềm tin của công chúng. Chúng vẫn là một công cụ mạnh mẽ để các công ty giải quyết vô số câu hỏi do các bên liên quan đặt ra trong một tài liệu toàn diện duy nhất.

Việc tạo ra một báo cáo ESG riêng biệt hoặc nâng cao nội dung ESG trong báo cáo thường niên và báo cáo tài chính có thể đối mặt với những thách thức. Điều này đòi hỏi suy nghĩ cẩn thận về các kỳ vọng từ các bên liên quan, phương pháp báo cáo được áp dụng và các khung chương trình được sử dụng cho mục đích đó.

Tại RSM, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc soạn thảo các công bố ESG đảm bảo tuân thủ và thuyết phục, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn báo cáo ESG đã được thiết lập.

3 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


Commenting has been turned off.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page