• RSM Việt Nam

Bản tin IFRS: Phân loại nợ ngắn hạn và dài hạn (Sửa đổi chuẩn mực IAS 01)

Vào ngày 23/01/2020, IASB ban hành văn bản sửa đổi chuẩn mực IAS 01 nhằm điều chỉnh và làm rõ định nghĩa về nợ ngắn hạn và dài hạn cho phù hợp với thực tế. Những sửa đổi trong chuẩn mực sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Do việc phân loại nợ phải trả dài hạn và ngắn hạn ảnh hưởng đến những chỉ tiêu chính khi phân tích BCTC hay mặt khác là sức khỏe tín dụng của DN, do đó việc sửa đổi là cần thiết để giúp người sử dụng BCTC có được góc nhìn tốt hơn. Sửa đổi này áp dụng cho tất cả các loại nợ phải trả (nợ phải trả tài chính, các khoản dự phòng....

Quý khách hàng tải xuống đầy đủ bản báo cáo tại đây


Phan loai no ngan han va dai han ( IAS 01 sua doi)
.pdf
Download PDF • 158KB

32 lượt xem

Đăng ký nhận bản tin từ RSM Việt Nam

Bạn gửi thông tin đăng ký thành công. Xin cảm ơn.

THEO DỊCH VỤ

OUR SERVICE

Whether serving public sector organisations, owner managed businesses, private individuals or listed companies with overseas operations, our goal is to help our clients achieve their ambitions.