top of page

Bản tin tổng hợp Thuế tháng 8/2023

I. Thông tư 08/2023/TT-NHNN quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh


CQ ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày ban hành: 30/06/2023. Ngày hiệu lực: 15/08/2023


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư 08/2023/TT-NHNN bãi bỏ Thông tư 12/2014/TT-NHNN quy định về điều kiện vay nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh. Theo đó, một số nội dung thay đổi so với thông tư 12/2014/TT-NNHN đáng chú ý như sau:


1. Quy định chung

 • Quy định cụ thể khoản vay dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế ngoài tuân thủ thông tư này còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các quy định liên quan khác;

 • Doanh nghiệp nhà nước đi vay nước ngoài ngoài đáp ứng điều kiện vay theo thông tư này còn phải đảm bảo tuân thủ các quy định về sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất, kinh doanh và các quy định khác có liên quan

ban-tin-tong-hop-thue-thang-8-2023
Thông tư 08/2023/TT-NHNN
 • Bổ sung quy định về khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hoá trả chậm: theo đó, khoản vay dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm không phải tuân thủ các điều kiện vay nước ngoài được nêu tại Thông tư này;

 • Bổ sung nguyên tắc sử dụng vốn vay nước ngoài: trong đó cho phép doanh nghiệp được sử dụng nguồn tiền từ khoản vay mà chưa dùng đến để gửi tiền (kỳ hạn tiền gửi tối đa không quá 01 tháng) tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

 • Bổ sung các khái niệm, quy định cụ thể liên quan đến: Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài và Phương án cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài.

 • Đối với trường hợp vay ngắn hạn nước ngoài của DN, cần lập Bảng kê nhu cầu sử dụng vốn đính kèm Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài.


2. Điều kiện bổ sung đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 • Quy định cụ thể hơn về mục đích của các khoản vay

 • Mục đích vay được chứng minh qua: Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài (Quy định tại điều 7 Thông tư này) và Phương án cơ cấu nợ (Quy định tại điều 8 Thông tư này)

 • Giới hạn khoản vay ngắn hạn: tính trên vốn tự có riêng lẻ

+ 30% đối với Ngân hàng thương mại

+ 150% đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng khác.


3. Về điều kiện bổ sung đối với tổ chức không phải tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài


 • Quy định cụ thể hơn về mục đích vay ngắn hạn và trung dài hạn nước ngoài, việc sử dụng vốn vay và tài liệu chứng minh mục đích vay nước ngoài. Trong đó, thông tư 08/2023/TT-NHNN đã bãi bỏ quy định về việc cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài của Bên đi vay mà không làm tăng chi phí đi vay.

 • Quy định cụ thể về giới hạn vay nước ngoài cho các mục đích khác nhau và tỷ giá sử dụng để tính toán giới hạn vay vốn.


4. Bổ sung quy định về trách nhiệm của Bên đi vay và Ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản: Chương IV của Thông tư này quy định cụ thể về trách nhiệm của Bên đi vay và Ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản:

 • Nêu cao việc tuân thủ và tự chịu trách nhiệm, cũng như quy định về việc lưu trữ các giấy tờ liên quan tới các khoản vay nước ngoài của bên đi vay.

 • Đồng thời quy định trách nhiệm của ngân hàng trong việc kiểm tra, lưu giữ chứng từ để đảm bảo việc cung ứng dịch vụ ngoại hối được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định pháp luật

II. Công văn số 58653/CTHN-TTHT hướng dẫn về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP


CQ ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 11/08/2023

(CV sẽ chỉ để ngày ban hành, k có ngày hiệu lực do đây chỉ là văn bản mang tính hướng dẫn, k phải văn bản pháp luật)


Ngày 11/08/2023, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn số 58653/CTHN-TTHT hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của Công ty CP Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ xây dựng về việc giảm thuế GTGT


Theo Công văn, căn cứ Điểm c Khoản 4 Điều 9 quy định về thời điểm lập hóa đơn, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa, đơn chứng từ, “Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, ..., không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”


Trong trường hợp Công ty có hạng mục công trình nghiệm thu vào tháng 6/2023 nhưng hóa đơn lại được lập vào tháng 7/2023:

 • Công ty đã có hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm

 • Công ty không được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP.

Như vậy Công ty có rủi ro bị xử phạt về hành vi lập hóa đơn sai thời điểm.

ban-tin-tong-hop-thue-thang-8-2023
Công văn số 58653/CTHN-TTHT

III. Công văn số 4099/TCHQ-TXNK hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) của hàng hóa nhập khẩu


CQ ban hành: Tổng cục Hải quan

Ngày ban hành: 04/08/2023

Ngày 04/08/2023, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 4099/TCHQ-TXNK hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của Công ty TNHH Mercedes – Benz Việt Nam về chính sách thuế TTĐB cho xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện nhập khẩu.


Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, căn cứ Điều 2 Luật số 106/2016/QH13, trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế không bao gồm số thuế nhập khẩu được miễn, giảm. Hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra.


Ngoài ra, Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 cũng quy định, xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng, có mức thuế suất thuế TTĐB bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại.


Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP cũng như hướng dẫn của Bộ Tài chính trong Công văn số 7109/BTC-CST ngày 03/06/2010 về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với loại xe bằng xăng kết hợp năng lượng điện có nêu: Xe chạy bằng xăng kết hợp năng lượng sinh học hoặc điện được thiết kế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất có tỷ lệ xăng pha trộn không quá 70% tổng số nhiên liệu sử dụng và tỷ lệ xăng sử dụng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất không quá 70% số năng lượng sử dụng so với loại xe chạy xăng tiết kiệm nhất, có cùng số chỗ ngồi và cùng dung tích xi lanh có mặt trên thị trường Việt Nam.


Để được xác định xe ô tô thuộc đối tượng được hưởng mức thuế suất thuế TTĐB bằng 70%, doanh nghiệp cần căn cứ hồ sơ thực tế nhập khẩu hàng hóa, các quy định về pháp luật thuế TTĐB hiện hành và hướng dẫn cụ thể tạicông văn số 9109/BTC-CS ngày 03/06/2010.


IV. Công văn 11680/CTHDU-TTHT về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất


CQ ban hành: Cục thuế tỉnh Hải Dương

Ngày ban hành: 12/07/2023


Nhằm giải đáp các vướng mắc về việc thực hiện thủ tục liên quan đến doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa, chi nhánh, công ty con thuê máy móc, ngày 12/07/2023 Cục thuế tỉnh Hải Dương đã ban hành công văn 11680/CTHDU-TTHT hướng dẫn chi tiết như sau:


Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, DNCX muốn cho doanh nghiệp nội địa thuê máy móc thì DNCX phải:


1. Hoàn trả ưu đãi số thuế đã được miễn, giảm đối với hoạt động chế xuất theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động cho thuê máy móc thiết bị trong nội địa.

3. Thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế và thực hiện các nghĩa vụ về thuế đối với hoạt động cho thuê này.

4. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong trường hợp DN sử dụng hoá đơn GTGT điện tử theo Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


Về chi phí khấu hao máy móc thiết bị: DN thực hiện theo quy định tại Điều 38 Thông tư 200/2014/TT-BTC.


Tải bản PDF tại đây!

Bản tin Tổng hợp Thuế T8
.pdf
Tải về PDF • 640KB

209 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page