top of page

為什麼企業需要稅務檢查支援服務?

稅務檢查支援是企業特別感興趣的服務之一。 RMS Vietnam擁有20多年經驗的稅務顧問團隊,伴隨國內和跨國企業,一直提供稅務檢查和稅務審計支援服務,以支援客戶在稅務檢查期間控制工作流程、溝通以及解決爭議和審計。


稅務檢查支援是企業特別感興趣的服務。稅務稽查是管理企業遵守稅法和執行稅法的重要且必然的過程。為了在稅務檢查或審計過程中與稅務機關有效協調,企業需要具備豐富的稅法知識以及實務經驗,特別是當稅務法規和經驗在企業被檢查/檢查期間可能會發生重大變化時。了解和掌握檢驗、審核流程以及納稅人和稅務機關的權利和義務極為重要。


越南企業在接受檢查和稅務審計時面臨許多困難。這是因為企業沒有清楚地了解稅務法規和檢查和審查過程,從而有明確的稅務計畫和策略。

 

另一方面,與稅務機關合作也需要高度專業的技能。因此,如果企業員工缺乏與稅務機關合作的經驗和技能,企業就會遇到意想不到的情況。1.   稅務稽查案例

·         當有違反稅法的跡象時。

·         解決投訴、檢舉或實施反貪腐措施。

·         根據稅務管理風險分類結果,依照稅務管理要求。

·         根據國家審計的建議、國家監察局和其他主管機關的結論。


稅務稽查案例2.   企業為何需要使用稅務稽查支援服務?

稅務機關對稅務收入的壓力越來越大。這導致所有類型稅種的稅務檢查活動增加。

 

上述壓力導致稅務機關加強檢查。從那時起,將會出現更大的調整。稅金罰款以及逾期付款的利息將會更高。無論您在哪裡開展業務,徹底了解您企業的稅務問題都很重要。 RSM越南的稅務顧問可以協助客戶在稅務機關對企業介入的任何情況下為風險管理做好準備。

 

我們的專家團隊在協助客戶處理稅務糾紛方面擁有豐富的經驗。同時,與稅務機關維持有效的工作關係。我們可以為客戶提供有關稅法的詳細建議,從而在整個爭議過程中為客戶提供支援。

 


3.   為什麼選擇RSM 越南作為您的稅務檢查支援諮詢單位?

• 我們提出有針對性且適合每個企業情況的問題。

• 擁有20多年與稅務機關合作經驗的專家。

• 我們協助客戶選擇並制定合適的爭議解決策略。幫助客戶有效處理稅務糾紛。

• RSM Vietnam 的服務可以透過及早發現糾紛中可能出現的問題,幫助客戶降低成本並節省時間,從而節省客戶的時間和金錢。

• 我們自始至終始終與客戶同在。稅務機關的檢查和檢查。


4.   RSM越南的服務包括:

• 當執法過程中出現問題時,擬定向稅務機關發出的正式通知。

• 向稅務、海關法律文件起草機構提出意見,制定、完善稅務、海關法律文件。

• 企業代表就不清楚的內容與各級稅務、海關部門發生爭執。

• 與政府關係相關的其他諮詢服務。

7 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page